CTP_logo3_2b.png

ISUPP - moduli

ISUPP - moduli

 
Nabavka

Matični podaci, formiranje i štampa zahteva za nabavku, praćenje realizacije zahteva za nabavkom, katalog snabdevanja, formiranje i štampa prijemnica u magacine, upiti za ponudu

 
Preventivno održavanje

Matični podaci, izrada plana preventivnog održavanja opreme za zadati period i to po organizacionim jedinicama ili po mašini, odnosno uređaju, plan materijalnih potreba za aktuelni plan, evidencija urađenih intervencija

 
Kalkulacije proizvoda

Kalkulacije proizvoda po projektovanim normativima i izborom cena za vrednosti, simulacija kalkulativne cene sa promenom ulaznih parametara, stvarna kalkulacija cene proizvoda po radnom nalogu iz proizvodnje.

 
Magacinsko poslovanje

Knjiženje prometnih dokumenata naturalno, obrada popisa naturalno, razni izveštaji o prometu i magacinskim stanjima naturalno, prenos početnih stanja naturalno, trenutne (privremene) lager liste, povezivanje i preuzimanje odvage iz programa za merenje na elektronskoj vagi za prijem i otpremu robe.

 
Materijalno i robno knjigovodstvo

Knjiženje prometnih dokumenata naturalno i vrednosno, obrada popisa naturalno i vrednosno, razni izveštaji o prometu i magacinskim stanjima naturalno i vrednosno, prenos početnih stanja naturalno i vrednosno, mogućnost automatizacije knjiženja prema tipu dokumenata, evidencija prometa i stanja u jednoj ili dve jedinice mere

 
Finansijsko knjigovodstvo

Matični podaci, glavna knjiga, kupci i dobavljači, plaćanje i naplata sa blagajnom, kompenzacije, automatsko generisanje bilansa stanja, bilansa uspeha, knjige izdatih računa (KIR), knjige primljenih računa (KPR), poreska prijava (PPPDV), ostalih izveštaja iz glavne knjige i analitike kupaca i dobavljača, mogućnost automatizacije knjiženja prema tipu dokumenata, knjiženje i izveštaji u domaćoj i stranoj valuti.


Pogonsko knjigovodstvo (obračun troškova)

Obračun i pregled dokumentacije po radnim nalozima naturalno i vrednosno, obračun troškova po mestima troškova (organizacionim celinama), obračun cene koštanja po radnim nalozima i proizvodima sa izborom jednog od dva ključa raspodele indirektnih troškova (direktan materijal ili utrošeni sati rada) , popis nedovršene proizvodnje, razni namenski izveštaji.

 
Prodaja - Veleprodaja

VP kalkulacije, nivelacije cena, KEPU knjiga, matični podaci, formiranje sa štampom i praćenje realizacije porudžbina kupaca, porezi, cenovnici, nalog za otpremu, otpremnice, profakture, fakturisanje, povezivanje sa primljenim avansima, praćenje konkurencije i razni namenski izveštaji.

 
Osnovna sredstva

Matični podaci, obračun računovodstvene amortizacije, obračun poreske amortizacije, otuđivanje i rashod, kartice osnovnih sredstava, obrazac OA i ostali namenski izveštaji.

 
Kadrovska evidencija

Matični podaci, sistematizacija poslova i zadataka, personalni podaci o zaposlenima, podaci o radnom odnosu, obračun godišnjih odmora i štampa rešenja, kreiranje i štampa ostalih rešenja, evidencija stručne osposobljenosti.

 
Evidencija dokumenta

Katalog dokumenata sistema kvaliteta, evidencija međusobnih veza i distribucije dokumenata SQ . Mogućnost uvida u sadržaj dokumenta na ekranu što olakšava distribuciju i arhiviranje dokumenata u slučaju izmena.

%
Kamate

Kamatne stope, obračun kamata sa preuzimanjem podataka iz ostalih modula, obračun kamata sa zadavanjem svih podataka, potrebni izveštaji.Mogućnost obračuna kamata po komfornim, revalorizacionim i ugovorenim kamatnim stopama. Pojedinačni ili zbirni obračun za više komitenata. Kamaćenje sa krajnjim datumom perioda ili sa poslednjim datumom uplate.

 
Obračun zarada i ostala lična primanja

Matični podaci, priprema za obračun, obračun zarada sa porezima i doprinosima za sve poznate vrste isplata (redovna, akontacija, minimalna, samo doprinosi bez zarada, kao osnovica doprinosa), obračun obustava, obračun kredita, razne rekapitulacije i izveštaji potrebni za isplatu zarada, obračunske liste, štampa virmana, periodični izveštaji, izveštaji o statistici zarada, obračun i štampa (M4) obrasca, pojedinačna poreska prijava (PPP). Obračun zarada obuhvata i kategorije isplata na teret fonda (bolovanje preko 30 dana, porodiljsko odsustvo i invalidi), ostala lična primanja.

 
Matični podaci

Registar objekata sa osnovnim podacima o njima i sastavni je deo svih ostalih modula.

 Matični podaci sadrže sledeće objekte: Podaci o preduzeću, Tekući računi, Inostrani računi, Donje zaglavlje, Magacini, Grupe mesta troškova, Organizacione jedinice, Dokumenti, Artikli, Komitenti, Porezi, Šifriranje, Države, Kursna lista, Potpisi, Praznici, Jedinice mere, Akta preduzeća, Projekti

 
Proizvodnja

Na osnovu normativa utroška materijalnih resursa i utroška vremena rada, otvaraju se radni nalozi kao radni zadatak za odvijanje proizvodnog procesa. Generisanje i štampa radne dokumentacije kao i njihovo rasknjižavanje kasnije čine radni nalog nosiocem troška. Praćenje procesa proizvodnje po operacijama i u celini daje mogućnost efikasnog upravljanja uz blagovremeno donošenje preventivnih i korektivnih mera.

 Sve ovo omogućeno je kroz podmodule i to:Sastavnice (normativi) proizvoda, Normativi rada, Matični podaci, Planovi proizvodnje, radni nalozi, Materijalni bilansi, Praćenje zastoja, Praćenje škarta, Praćenje učinka

“Svaka povratna informacija u životu sadrži vrednu informaciju…”

Source Napoleon Hil

 Projekat ISUPP

 

Telefon

+381 (0)64 1404 724
 

E-mail

centroplan@mts.rs

Copyright © 2017 Centroplan